Obchodní podmínky

e-shopu Kampudem.cz

Všeobecné obchodní podmínky

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na prodej zboží a služeb na webové stránce www.kampudem.cz a platí pro všechny, kteří nakupují prostřednictvím těchto webových stránek.

V případě změny obchodních podmínek jsou pro Váš nákup platné obchodní podmínky platné a účinné k datu Vašeho nákupu.

 1. Kontaktní informace

Kamila Cimoradská, s místem podnikání Praha 2, IČO: 09293671, zapsaná v živnostenském rejstříku Úřadu městské části Praha 2

Kontaktovat nás můžete buď e-mailem na adresu info@kampudem.cz nebo poštou na adrese Nad Petruskou 2280/3, Praha 2.

 

 1. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodujeme prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.kampudem.cz. Obchodování probíhá v českém jazyce.

Na webových stránkách www.kampudem.cz najdete veškeré aktuální informace o výletech na míru či bojovkách, včetně cen a všech dalších souvisejících poplatků.

 

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného zboží/sužby, zvolený způsob platby a dopravy a Vaše kontaktní údaje (dodací a případně fakturační).

Před závazným odesláním objednávky Vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (v  závislosti na zvoleném způsobu dopravy a platby). Doporučujeme zkontrolovat zejména druh a množství zboží, druh služby a e-mailovou a dodací adresu. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Objednat“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

Objednávka je dokončena kliknutím na tlačítko „Objednat“. Neprodleně po obdržení objednávky Vám pošleme potvrzení na email uvedený v objednávce. V tu chvíli je uzavřena kupní smlouva – objednávka je platná a závazná. V případě potřeby Vás můžeme kontaktovat o dodatečné potvrzení či doladění objednávky. Berte, prosíme, na vědomí, že veškerá prezentace služby umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně této služby.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou kupní cenu.

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva Vám bude zaslána e-mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.

 1. Zrušení objednávky

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo Vám zasláno přijetí objednávky z naší strany), můžete zrušit telefonicky na čísle:  777272354 nebo e-mailem: info@kampudem.cz.  Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi. Objednávku upravenou Vám na míru zrušit nelze. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a případné fakturační údaje.

 1. Platební podmínky

Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

 • platbou převodem na číslo účtu uvedeném na webovém rozhraní

Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služby a předá jej v okamžiku poskytnutí služby uvedené v objednávkovém formuláři.

Platba je možná v českých korunách (Kč).

 1. Odstoupení od smlouvy

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů:

 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

 

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena služby;
 • zboží/službu z objektivních příčin není možné za původních podmínek dodat;
 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze vrátíme do pěti dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

 1. Práva z vadného plnění

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

 1. Ochrana osobních údajů

Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno.

Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“, který je umístěn na našich webových stránkách v záložce Kontakt.

 1. Ukládání Cookies

Cookies, která se uloží na Vašem počítači, umožní, abychom Vám nabídli to nejlepší pro vaši spokojenost. Používání cookies se dá kdykoli deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči – v takovém případě však nedokážeme zaručit, že vám náš elektronický obchod bude plně fungovat.

Podrobnější informace o tzv. cookies naleznete v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“, který je umístěn na našich webových stránkách v záložce Kontakt.

 1. Závěrečná ustanovení
  • Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

 • Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku výše. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

 • Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (http://www.coi.cz/) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

 • Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo ve Vašem uživatelském účtu.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.7.2020

Nové výlety rovnou
do e-mailu

Dám vám vědět vždy, když nasbírám zase pár nových tipů.

10 + 1 =

Tato stránka využívá pouze funkční cookies. Jiné typy cookies (marketingové, analytické, preferenční) nevyužíváme.